Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

  ประวัติความเป็นมา

          สถาบัน Math Express ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเน้นการบริการสอนพิเศษทุกวิชาแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีการบริการจัดค่ายวิชาการทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งบริหารงานโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอกซึ่งทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศ นำทีมโดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์

          Math Express ได้เน้น “เรียนรู้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้อย่างมีความสุข และเรียนรู้อย่างเข้าใจจริง” ในทั้งการสอนพิเศษ และการจัดค่ายวิชาการ Math Express ยังได้เติมเต็มการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง กลุ่มที่ต้องการการปรับพื้นฐานการเรียนใหม่ กลุ่มที่มีสมาธิสั้น และกลุ่มที่ต้องการปรับทัศนคติในการเรียน เป็นต้นซึ่งการเรียนในรูปแบบปกติในห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากมักไม่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างเต็มที่ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า Math Express สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนในทุกรูปแบบ ดังสโลแกนของสถาบันที่ว่า “เติมเต็ม…ทุกการเรียนรู้”

 


วิสัยทัศน์ของ Math Express

     1. สนับสนุนให้การศึกษาของประเทศดีขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมวิชาการที่มีคุณภาพ ทั้งการสอนพิเศษ การจัดค่าย และการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

และเห็นความสำคัญของการเรียน

     2. ในการสอนพิเศษจะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

     3. มีการคืนกำไรสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเป็นประจำทุกปี

     4. ส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมของ Math Express อยู่เสมอ

     5. ดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม อาทิ ผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละคอร์ส จะต้องไม่เป็นอาจารย์และศิษย์ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันที่สามารถให้คุณให้โทษกันได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.