Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

  เนื้อหาการเรียนการสอน

เนื้อหาการเรียน-การสอน จินตคณิต หลักสูตร จินตคณิตต้นกล้า  แบ่งออกเป็น 6 ระดับ 
ระดับที่ 1  :      
        1. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และการอยู่รวมกันในสังคมและบุคลิกที่แตกต่าง เด็กๆ จะได้ฝึกการ
             พูดที่หน้าชั้นเรียน 
        2. ฝึกการวางสัญลักษณ์นิ้วมือตามตัวเลขบนตำแหน่งต่างๆ ของลูกคิดได้ถูกต้อง 
        3. ฝึกการแปลงภาพลูกคิดให้เป็นตัวเลข 
        4. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลขสูตร 0 – 50 โดยวางนิ้วมือที่ถูกต้อง หลักการนี้  จะทำให้การทำงานส่วนสมอง ความคิด             คำพูด
             และร่างกายขับเคลื่อนอย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนระดับต่อไป 

เมื่อจบระดับที่ 1  โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 40 ชั่วโมง นักเรียนควรมีความสามารถดังนี้
        1. กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน
        2. รู้จักเพื่อนและพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
        3. สามารถแปลงภาพลูกคิดให้เป็นตัวเลขได้
        4. สามารถปฏิบัติ พูดเนื้อหาตามบทเรียน และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วยจังหวะที่พร้อมเพรียง โดยความคิด             คำพูด และภาษากายจะต้องสัมพันธ์กัน
        5. สามารถวางสัญลักษณ์นิ้วมือตามตัวเลข บนลูกคิดได้ถูกต้อง
        6. สามารถคิดเลขโดยใช้ลูกคิดสูตร 0-50 ได้อย่างถูกต้อง 

ระดับที่ 2  
        1. การฝึกพูดหน้าชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็น แนะนำการปรับปรุงบุคลิก ท่าทาง  น้ำเสียง              ของเพื่อนร่วมชั้นเรียน หลังจากที่ พูดจบ แล้วด้วยความ จริงใจ  และฝึกการฟัง เพื่อยอมรับคำแนะนำจากผู้อื่น              ด้วยความจริงใจ 
        2. สร้างจินตนาการภาพลูกคิดลงบนกระดาษ แล้วแปลงภาพเป็นตัวเลข  
        3.ฝึกการคิดเลข เพิ่ม-ลด ในใจควบคู่ไปกับการ เพิ่ม-ลด โดยใช้ลูกคิดอย่างถูกต้อง

เมื่อจบระดับที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 40 ชั่วโมง  นักเรียนควรมีความสามารถดังนี้
        1. สามารถ ยืน วางมือ และมีน้ำเสียงที่เหมาะสม ระหว่างที่พูดหน้าชั้นเรียน
        2. สามารถแนะนำเพื่อนและรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนเกี่ยวกับการพูดหน้าชั้นเรียนได้
        3. สามารถสร้างจินตนาการภาพลูกคิดลงบนกระดาษแล้วแปลงเป็นตัวเลขได้ 
        4. สามารถคิดเลขในใจ เพิ่ม-ลด 0 – 100 ได้
        5. สามารถคิดเลขโดยใช้ลูกคิด เพิ่ม – ลด 0 – 100 ในจำนวนหลักแนวลึกมากขึ้นได้อย่างถูกต้อง

ระดับที่ 3       
        1. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลข โดยการคิดเลขในใจด้วยการขยับนิ้วมือ ในจำนวนตัวเลขที่มากขึ้นอย่างถูกต้อง 
        2. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลขด้วยการใช้ลูกคิด ในจำนวนตัวเลขแนวลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกสมาธิ 
        3. ฝึกการอ่านสูตรการคูณ แบบไม่ต้องท่องจำ
        4. ฝึกการคูณ ด้วยการใช้ลูกคิด
        5. ฝึกการหาร ด้วยการใช้ลูกคิด 

เมื่อจบระดับที่ 3 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 40 ชั่วโมง นักเรียนควรมีความสามารถดังนี้
         1. สามารถพูดหน้าชั้นเรียน  ด้วยน้ำเสียง ท่าทางและใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส
         2. สามารถสังเกต  คิดวิเคราะห์ การพูดของเพื่อนร่วมชั้น             และมีทักษะการแนะนำการพูดที่ถูกต้องให้กับเพื่อนได้
        3. สามารถสร้างจินตนาการภาพลูกคิดลงบนกระดาษ  ในจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นได้ 
        4. สามารถคิดเลขในใจ เพิ่ม-ลด ในจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นได้
        5. สามารถคิดเลขโดยใช้ลูกคิด เพิ่ม-ลด ในจำนวนตัวเลขแนวลึกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วยิ่งขึ้น
        6. สามารถอ่านสูตรการคูณได้ โดยไม่ต้องท่องจำ
        7. สามารถคิดเลขสูตรการคูณ ด้วยการใช้ลูกคิดได้
        8. สามารถคิดเลขสูตรการหาร ด้วยการใช้ลูกคิดได้

ระดับที่ 4       
         1. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลข โดยการคิดเลขในใจด้วยการขยับนิ้วมือ และพัฒนาสู่การเคลื่อนไหว              ด้วยปลายปากกา  ในจำนวนตัวเลขที่มากขึ้นอย่างถูกต้อง 
         2. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลขแนวลึก แบบจุดทศนิยม ด้วยการใช้ลูกคิด 
         3. ฝึกการคูณ ด้วยการใช้ลูกคิด และขยายหลักการคูณในจำนวนที่มากขึ้น
         4. ฝึกการหาร ด้วยการใช้ลูกคิด และขยายหลักการหารในจำนวนที่มากขึ้น

เมื่อจบระดับที่ 4 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 40 ชั่วโมง นักเรียนควรมีความสามารถดังนี้
         1. สามารถพูดหน้าชั้นเรียน  ด้วยน้ำเสียง ท่าทางและใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส
         2. สามารถคิดวิเคราะห์ การพูดของเพื่อนร่วมชั้น จนสามารถแนะนำการพูดที่ถูกต้องให้กับเพื่อนได้
         3. สามารถคิดเลขในใจ เพิ่ม-ลด โดยพัฒนาจากการขยับนิ้วมือ มาใช้ปลายปากกาในระดับที่ 5
         4. สามารถคิดเลข เพิ่ม-ลด ตัวเลขแนวลึก แบบจุดทศนิยม ด้วยการใช้ลูกคิดได้อย่างถูกต้อง
         5. สามารถอ่านสูตรการคูณได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยไม่ต้องท่องจำ
         6. สามารถคิดเลขสูตรการคูณ โดยขยายจำนวนตัวเลขบนหลักลูกคิด ด้วยการใช้ลูกคิดได้
         7. สามารถคิดเลขสูตรการหาร  โดยขยายจำนวนตัวเลขบนหลักลูกคิด ด้วยการใช้ลูกคิดได้
         8. มีสมาธิที่ดี  มีความสามารถในการอดทนประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น

ระดับที่ 5       
         1. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลขฐานกว้าง โดยการคิดเลขในใจด้วยการขยับปลายปากกา              และพัฒนาขึ้นไปเป็นการขับเคลื่อนโดยใช้สายตา (Eye Scanning System) สู่จินตนาการได้ ในระดับที่ 6
        2. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลขฐานกว้าง  ด้วยการใช้ลูกคิด 
         3. ฝึกการคูณ ด้วยการคิดเลขในใจ
         4. ฝึกการหาร ด้วยการคิดเลขในใจ

เมื่อจบระดับที่ 5 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 40 ชั่วโมง นักเรียนควรมีความสามารถดังนี้
         1. สามารถคิดเลขในใจ เพิ่ม-ลด ตัวเลขฐานกว้าง  ด้วยการขยับปลายปากกาได้
         2. สามารถคิดเลข เพิ่ม-ลด ตัวเลขฐานกว้าง ด้วยการใช้ลูกคิดได้อย่างถูกต้อง
         3. สามารถคิดเลขในใจ สูตรการคูณได้
         4. สามารถคิดเลข  ในใจ สูตรการหารได้
         5. มีสมาธิที่ดี  มีความสามารถในการอดทนประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น

ระดับที่ 6       
         1. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลขแนวลึกและฐานกว้าง โดยการคิดเลขในใจด้วยการใช้สายตาในการขับเคลื่อน              (Eye Scanning System) สู่จินตนาการ 
        2. ฝึกการเพิ่ม-ลด ตัวเลขฐานกว้าง  ด้วยการใช้ลูกคิด 
         3. ฝึกการคูณ ด้วยการคิดเลขในใจ
         4. ฝึกการหาร ด้วยการคิดเลขในใจ

เมื่อจบระดับที่ 6 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 48 ชั่วโมง นักเรียนควรมีความสามารถดังนี้
         1. สามารถคิดเลขในใจ เพิ่ม-ลด ตัวเลขฐานกว้าง  ด้วยการใช้สายตาในการขับเคลื่อน
             (Eye Scanning System)  สู่จินตนาการด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ
         2. สามารถคิดเลข เพิ่ม-ลด ตัวเลขฐานกว้าง ด้วยการใช้ลูกคิดได้อย่างถูกต้อง
         3. สามารถคิดเลขในใจ สูตรการคูณ ในจำนวนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นได้ 
         4. สามารถคิดเลขในใจ สูตรการหาร  ในจำนวนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นได้ 
         5. มีสมาธิที่ดี และสามารถอดทนประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น
         6. มีความมั่นใจในระบบการคิดคำนวณ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมากขึ้น
         7. สามารถนำระบบการคิดคำนวณไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาที่เรียนในโรงเรียนประจำได้
         8. นักเรียนสามารถคิด  เข้าใจ ตัดสินใจ  เรื่องราวต่างๆ ได้ถูกต้อง รวดเร็ว              เนื่องจากกลไกทางด้านความคิดได้ถูก พัฒนา ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ในระยะเวลาที่ฝึกฝน             สะสมมาตลอดหลักสูตรในระยะเวลา 240 ชั่วโมง ( 2 ปี ครึ่ง – 3 ปี)


 


ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.