Math Express
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

  แนะนำหลักสูตรจินตคณิต

จินตคณิตต้นกล้า เป็นหลักสูตรจินคณิตของ โรงเรียนต้นกล้าจังหวัดระยอง  ที่ได้รับการรับรอง  ในความ
ควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ  เกิดขึ้นภายใต้ความคิดที่ว่า “เพราะเราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีพรสวรรค์  อัจฉริยะ จึงเกิดขึ้น
ที่นี่” โดยอาจารย์เกรียงไกร  วิหาร  เจ้าของโรงเรียนต้นกล้า จังหวัดระยอง  ได้ใช้ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการสอนเด็กเล็ก
โดยตรง  จนกระทั่งพัฒนา ปรับปรุง เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ให้เกิดความพอดี เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เพื่อให้
เติบโตสอดคล้องควบคู่กันไปกับ กาย วาจา  ใจ  การแสดงออกทางด้านความคิด และพฤติกรรมที่สมวัย

จินตคณิตต้นกล้า จึงเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างกลไกทางด้านความคิด โดยใช้ตัวเลขและ
ลูกคิดเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดคิดคำนวณ  กิจกรรมแบบฝึกหัดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตรแต่ละขั้นตอน  เป็นเครื่องมือ
สำคัญที่ช่วยทำให้สมองได้ฝึกการคิดที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนด กลไกทางด้านความคิดของเด็กก็จะ
คงที่และแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับ  ก็จะทำให้มีสมาธิ  รวมถึงการรับรู้  การตอบสนองข้อมูลที่รับได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
จึงเกิดพลังแห่งความจดจำที่ดี  ศักยภาพทางด้านความคิดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นดังกล่าว  จึงต้องอาศัยการฝึกฝนกันตั้งแต่ยัง
อยู่ในวัยเด็ก ที่สมองยังสามารถพัฒนาได้ เมื่อมีความพร้อมทางด้านสมองที่ดีตั้งแต่ยังเล็ก  ศักยภาพทางด้านบริหารจัดการ
ของระบบสมองก็จะทำงานด้วยความรวดเร็ว  เด็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่การคิด
เลขเร็วอย่างเดียวเท่านั้น วิธีการดังกล่าวจึงคล้ายกับการเติมวิตามินสมองให้มีความพร้อม เพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าหมายของหลักสูตร

กระตุ้น ให้เกิดการคิดและลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนากลไกทางด้านความคิดของสมองซีกซ้าย-ขวา โดยให้ระบบการทำงาน
ส่วนต่างๆ ของร่างกายสอดคล้องสัมพันธ์กัน  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ครูผู้สอน

โรงเรียนให้ความสำคัญกับความสุขของผู้สอน  เพราะประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านเด็กต้องเกิดมาจากคุณค่าภายใน  
โรงเรียนจึงมีแผนและแนวทางร่วมกันกับผู้สอนในการพัฒนางาน  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อคุณค่าของ
งาน  การอบรมพัฒนาเราจึงมักไม่เลือกแบบที่นั่งฟังการบรรยาย  แต่เราเลือกแบบการทำ Workshop ลงมือปฏิบัติอย่าง
สนุกสนานอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านวิชาการ จิตวิทยาการสอน และความรู้ทางด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สอน
และผู้เรียน

การจัดห้องเรียน

เน้นกลุ่มละ ไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลและแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง โดยแต่ละกลุ่มจะได้เริ่มเรียนพร้อมกันเรื่องราวเดียวกัน 
เพื่อฝึกให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ความที่แตกต่าง โรงเรียนไม่มีนโยบายรับสมัครนักเรียนแบบเดินเข้ามาสมัคร
แล้วเรียนได้เลยทันทีแบบต่างคนต่างเรียนภายในห้องเดียวกัน  เพราะถ้าทำอย่างนั้นนักเรียนก็จะเป็นได้แค่คนเรียนเก่ง
แต่จะขาดสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนและความเข้าใจในการอยู่ร่วมในสังคม  ผู้เรียนที่สมัครเรียนไว้กับเราจึงต้องใช้เวลา
ในการรอกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากโรงเรียน

การรายงานความก้าวหน้า

มีสมุดรายงานความก้าวหน้า แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง 

การประเมิณผลการเรียน

ใช้แบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบทดสอบประเมินผล   มีมอบใบประกาศนียบัตรและของชำร่วยที่เราตั้งใจออกแบบเป็น
พิเศษสำหรับทุกคนที่เรียนจบเป็นกระปุกออมสิน  แล้วเราก็จะชักชวนให้ผู้เรียนนำกระปุกออมสินที่ได้มาแข่งกันเก็บเงิน 

วัยที่เหมาะกับการเรียน

ระหว่างอายุ 5 - 10 ขวบ


ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเรียน

สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง / ระดับละ 40 ชั่วโมง / มีทั้งหมด 6 ระดับ  ใช้เวลาเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 240 ชั่วโมง  เพียงเท่านี้เรา
ก็จะมอบลูกคนใหม่ที่น่ารักทั้งดีและเก่งคืนให้กับท่าน

__

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.