Math Express
 • Picture 1
 • Picture 2
 • Picture 3
 • Picture 4
 • Picture 5

  เกี่ยวกับเรา
  ค่ายวิชาการ
  จินตคณิต
  โค้ชชิ่ง
  ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ
  กิจกรรม

                   Math Express
080-793-7533, 088-138-7811
    
MathExpress

 

 

  ข้อมูลการให้บริการจัดค่าย

http://atichart.com/images/2011-02-23HistoryMathCamp_03s.jpg   http://atichart.com/images/Math-Sci-Camp_25-26June2010%20(112)s.jpg   http://atichart.com/images/JSTP2010_11s.jpg

http://atichart.com/images/Math_Camp_Gor_Sor_Nor_Feb2010(11)s.jpg   http://atichart.com/images/Sci_Math_Jan2010_14s.jpg   http://atichart.com/images/HappyMath2009_02s.jpg

http://atichart.com/images/MCampOct2009_14s.jpg   http://atichart.com/images/MathCampM1_15_s.jpg   http://atichart.com/images/MathCampM1_15_s.jpg

 

   เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม

            วิทยากรหลักของ Math Express มีประสบการณ์ในการจัดค่ายรวม 20 ปี โดยเป็นผู้จัดค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 50 ค่าย สำหรับทีมงานจัดค่ายประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการจัดค่าย

            สำหรับตัวอย่างหน่วยงานที่เคยใช้บริการในการจัดค่ายและการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษานั้น ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง(จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนวัดห้วยแก้ว(จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน(จังหวัดน่าน) โรงเรียนผดุงปัญญา(จังหวัดตาก) โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์(จังหวัดกำแพงเพชร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป็นต้น

   ลักษณะค่ายที่ให้บริการ
            การจัดค่ายของ Math Express มีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมที่จัดจะเน้นให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน เมื่อจบค่ายนักเรียนจะมีทัศนคติทีดีขึ้น รวมถึงมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหาวิชาการที่ถูกนำเสนอ อันจะส่งผลต่อการเรียนและ
การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน

2.กิจกรรมวิชาการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ทีมงานยังมีความโดดเด่นในการออกแบบกิจกรรม
แบบบูรณาการอีกด้วย

3.กิจกรรมในแต่ละค่ายจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของทางโรงเรียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดค่าย เพื่อให้ได้กิจกรรมที่มีมีคุณภาพดีที่สุด

4.กิจกรรมค่ายจะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นั่นคือ ได้ฝึกคิด สังเกต วางแผน ทดลอง สรุปผล
และนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ (ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำว่าจะเน้นในด้านใด) โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงและ
อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรม

5.กิจกรรมส่วนใหญ่จะทำในลักษณะกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นการทำงานเป็นทีม อันจะส่งผลดีต่อผลการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

6.เนื้อหาวิชาการถูกออกแบบดำเนินการจัดกิจกรรมโดยคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพและความถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.มีพี่เลี้ยงนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำค่ายสูงและอายุใกล้เคียงกับน้อง คอยดูแลน้องๆ ตลอดค่าย
จึงทำให้น้องๆ สนุก ผูกพัน และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนทางอ้อม

8.ทีมงานจัดค่ายมีประสบการณ์สูง จึงสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย
เช่น นักเรียนทั่วไป นักเรียนกลุ่มอัจฉริยภาพในห้องเรียนที่คัดเลือกเป็นพิเศษ นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดี นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก และนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

9.มีเอกสารค่ายแจกให้นักเรียนทุกคน ซึ่งประกอบด้วยกำหนดการค่าย เนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง ใบงานประกอบการจัดกิจกรรม และข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ (ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละค่าย) เอกสารค่ายมีประโยชน์ต่อนักเรียนในการทำกิจกรรมรวมถึงการนำไปศึกษาเพิ่มเติม และเอกสารค่ายยังช่วยให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้มาร่วมงานสามารถเห็นว่ากิจกรรมค่ายที่ทางโรงเรียนดูแลนั้นน่าสนใจ
และมีประโยชน์ต่อบุตรหลานเพียงใด

10.สำหรับโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายระยะยาวเป็นประจำทุกปี ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเนื้อหาซ้ำซ้อน เนื่องจากทีมงานมีกิจกรรมวิชาการอยู่แล้วจำนวนมาก และทีมงานยังเชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมค่าย
จึงทำให้สามารสร้างสรรค์ กิจกรรมใหม่ๆ ให้ได้เสมอ

 

           การจัดค่ายมีบริการตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าค่ายอาจเป็น
กลุ่มขนาดเล็ก(20-50 คน) ขนาดกลาง(51-100 คน) และขนาดใหญ่ (101-300 คน) ตัวอย่างค่ายที่ให้บริการมีดังนี้

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายประวัติศาสตร์

ค่ายโบราณคดี

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่ายดูนก

ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายดาราศาสตร์

ค่ายสร้างนักคิดน้อย

ค่ายผู้นำเยาวชน

ค่ายศิลปะ

ค่ายอื่นๆ ที่สนใจ

            ทั้งนี้ในแต่ละค่ายสามารถผสมผสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ค่ายวิชาการที่มีกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ภายในค่ายเดียวกัน สำหรับระยะเวลาในการจัดค่ายจะแตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1-3 วัน

   รูปแบบค่ายที่ให้บริการ       
            การบริการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การบริการหลักและการบริการเสริม ซึ่งการบริการหลัก คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนทั้งหมด เช่น กิจกรรมวิชาการทั้งหมด สันทนาการ และเอกสารค่ายสำหรับนักเรียน เป็นต้น ส่วนการบริการเสริมที่สามารถจัดเพิ่มเติมตามความต้องการของโรงเรียน อาทิ อาหารและของว่าง ที่พัก การเดินทาง การทัศนศึกษา และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย

   พื้นที่ที่ให้บริการ
            Math Express บริการจัดค่ายในทุกรูปแบบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการจัดค่ายในต่างจังหวัดจะเป็นการจัดค่ายแบบเน้นวิทยาการเพียงคนเดียวเป็นหลักเท่านั้น ในการจัดค่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นในเรื่องของวันเวลาที่จัด กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดค่าย สถานที่จัดกิจกรรม และสถานที่สำหรับทัศนศึกษา เป็นต้น

   สถานที่สำหรับทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

            ตัวอย่างสถานที่สำหรับทัศนศึกษาในเขตใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มีดังนี้ คือ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่ (เช่น ชมสวนสัตว์, ชมหมีแพนด้า, ชม Aquarium และ เล่นหิมะใน Snow Dome), เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 (สถานที่จัดงานพืชสวนโลก), ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ, ปางช้างแม่สา, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, เวียงกุมกาม (เมืองเก่าที่เคยจมอยู่ใต้น้ำ), วัดอุโมงค์ (ชมอุโมงค์และงานจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้งเรียนรู้การบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทางโบราณคดี), ถนนคนเดินเชียงใหม่, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่, น้ำพุร้อนสันกำแพง และ บ่อสร้าง เป็นต้น

   การติดต่อ
         ในการติดต่อเรื่องการจัดค่าย โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนวันจัดกิจกรรม และกรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระดับชั้นของนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่จะเข้าค่าย
 2. ลักษณะค่าย เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ หรือค่ายประวัติศาสตร์ เป็นต้น
 3. จำนวนวันที่ต้องการเข้าค่าย ในกรณีที่เข้าค่ายมากกว่าหนึ่งวัน กรุณาระบุว่าต้องการจัดค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือค่ายแบบค้างคืน
 4. สถานที่จัดค่าย โดยผู้จัดสามารถช่วยจัดหาสถานที่ให้ได้
 5. วัตถุประสงค์ของการจัดค่าย
 6. ต้องการให้ดูแลเรื่องอื่นนอกเหนือจากการบริการหลักหรือไม่ เช่น อาหารและของว่าง ที่พัก การเดินทาง การทัศนศึกษา และประกาศนียบัตร
 7. ลักษณะของนักเรียนที่เข้าค่าย เช่น ความสามารถทางการเรียน การกล้าแสดงออก จำนวนนักเรียนที่ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษ และข้อมูลอื่นที่โรงเรียนต้องการแจ้งให้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับนักเรียนมากที่สุด
   เมื่อทางโรงเรียนได้แจ้งรายละเอียดข้างต้นชัดเจนแล้ว Math Express สามารถระบุค่าใช้จ่ายให้ทราบภายใน 1-7 วัน

 


   
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทเอ็กซเพลส
410/11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้่างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
© 2014 Math Express. All Right Reserved.